Regulamin sklepu.

Regulamin sklepu internetowego Kartolandia.pl

Sklep internetowy Kartolandia.pl, działający pod adresem kartolandia.pl  jest własnością firmy BWPM Tomasz Lewandowski, z siedzibą w Żabiej Woli przy ul. Szybowcowej 4, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Żabia Wola w Żabiej Woli, pod numerem 1582, posiadającą numer NIP 522-195-84-54, REGON 144677596, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

Rachunek bankowy: mbank, nr konta: 30 1140 2004 0000 3902 7401 1869

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Kartolandia.pl pod adresem internetowym www.kartolandia.pl, zwanego dalej „Sklepem”, oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu.

Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.kartolandia.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je kurierowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.

 

1.  Postanowienia ogólne.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.kartolandia.pl
 2. Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
 3. Każda osoba składająca zamówienie (zwana Klientem) w sklepie internetowym znajdującym się pod nazwą www.kartolandia.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
 4. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Przyjmowanie i realizacja zamówienia.

 1. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
 2. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.kartolandia.pl
 3. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
  1. wyboru zamawianych towarów,
  2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  3. wyboru sposobu płatności.
 5. W przypadku niedostępności towarów w magazynie objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub w przypadku innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność na wskazane przez Klienta konto bankowe.

3. Modyfikacja zamówienia.

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze sklepem drogą mailową na adres: sklep@kartolandia.pl oraz telefonicznie pod numerem tel. 693-387-921

4. Ceny produktów.

 1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu www.kartoladnia.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 3. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

5. Koszt i sposób dostawy.

 1. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej DPD, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Rodzaj transportu

 

Wartość zamówienia

 do 300 zł

 

Wartość zamówienia

 powyżej 300 zł

 

 

Kurier przedpłata

 

 

17,00 zł

 

0 zł

 

Kurier za pobraniem

 

 

22,00 zł

 

0 zł

 

 1. Klient nie ponosi kosztów dostawy przy zamówieniach powyżej 300 zł, płatnych przelewem. 
 2. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.
 3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 1. Sposoby płatności
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

-         przelewem na konto bankowe: mBank30 1140 2004 0000 3902 7401 1869, tytuł przelewu musi zawierać numer zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu,

-         płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.

 1. Po otrzymaniu zapłaty Sklep potwierdza e-mailowo przyjęcie zamówienia do realizacji.
 2. Sklep wystawia fakturę VAT na zakupiony towar.

 

6. Reklamacje

 1. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Większość towarów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu ( faktura VAT).
 2. Nabywcy służy prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem, opóźnień w dostawie z winy Sklepu oraz innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Nabywca powinien odesłać reklamowany towar w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz z dowodem zakupu (faktura) oświadczeniem dotyczącym reklamacji/wymiany, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Nabywcy. Koszt dostawy ponosi Nabywca, jednak w przypadku uznania reklamacji Koszty dostawy zostają zwrócone. Wymieniony na nowy towar jest dostarczany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: BWPMTomasz Lewandowski , ul. Szybowcowa 4, 96-321 Żabia Wola z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient  może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu w niepogorszonym stanie.
 2. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne.
 3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie (wzór oświadczenia znajdziesz tutaj) na adres:
  BWPM Tomasz Lewandowski
  ul. Szybowcowa 4
  96-321 Żabia Wola
  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.

8.  Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

9. Dane osobowe.

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Kartolandia.pl  oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody,  dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

10. Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a BWPM Tomasz Lewandowski.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.11.2012 r.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.kartolandia.pl  Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

s
spiel gut

Oprogramowanie: KQS.store : Realizacja:AWESO Projektowanie stron www

© 2012 Kartolandia.pl : Wszelkie Prawa zastrzeżone. All RRights Reserved.